Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện

Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện

Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện

Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện

Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện

Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện

Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện

Hà Nội: Sumi Beauty Clinic kinh doanh dịch vụ khám – chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được phép thực hiện