Bộ Công an ban hành Quyết định 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022 công bố 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 101 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

1. Đối với các thủ tục hành chính ban hành mới: Bộ Công an công bố 07 thủ tục hành chính được ban hành mới trên lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã (theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an); theo đó, Công an cấp xã được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), gồm các thủ tục: (1)Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy lần đầu; (2)Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy trong điểm đăng ký; (3)Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến; (4)Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy; (5)Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy; (6)Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy; (7)Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Zalo
  1. 2. Đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: Bộ Công an công bố 101 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; theo đó:

- Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Trung ương gồm 47 thủ tục thuộc lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh (01 thủ tục); Đăng ký, quản lý con dấu (05 thủ tục); Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (03 thủ tục); Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (38 thủ tục).

- Thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp tỉnh gồm 42 thủ tục thuộc lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh (01 thủ tục); Đăng ký, quản lý con dấu (05 thủ tục); Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (03 thủ tục); Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (07 thủ tục); Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (26 thủ tục).

- Thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp huyện gồm 11 thủ tục thuộc lĩnh vực: Quản lý xuất nhập cảnh (01 thủ tục); Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (03 thủ tục); Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (07 thủ tục).

- Thủ tục hành chính thực hiện tại Công an cấp xã gồm 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.

Để xem chi tiết, xin mời công dân truy cập https://congan.hanoi.gov.vn/ chuyên mục "Hướng dẫn TTHC"