Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!

Vụ cát tặc lộng hành tại huyện Văn Chấn: Doanh nghiệp Thịnh Đạt núp bóng nạo vét để khai thác cát trái phép!